Головний фахівець з питань внутрішнього аудиту Сумського національного аграрного університету

Семенець Людмила Валентинівна

Головний корпус, каб.247, тел. (0542)70-10-18, внутрішній номер тел. 171

        

Мета роботи Головного фахівця з питань внутрішнього аудиту Сумського НАУ (надалі – Головний фахівець) полягає у забезпеченні ефективної діяльності університету та його відокремлених структурних підрозділів, захисті їх законних майнових інтересів, удосконаленні системи бухгалтерського та податкового обліку і сприянні підвищенню ефективності роботи, зміцненню їх фінансового стану, підвищенню ефективності використання ресурсів, укріпленню матеріально-технічної бази.

Основними завданнями Головного фахівця є:

1).  Надання ректору університету та керівникам відокремлених структурних підрозділів Сумського НАУ:

– об’єктивних і незалежних письмових висновків та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

– об’єктивних і незалежних письмових висновків та рекомендацій щодо удосконалення системи управління, в тому числі аналіз виконання функцій і завдань відповідно до нормативно-правових актів і організаційно-розпорядчих документів університету та його відокремлених структурних підрозділів та підготовка пропозицій щодо оптимізації управлінських процесів;

– об’єктивних і незалежних письмових висновків та рекомендацій щодо запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів;

– об’єктивних і незалежних письмових висновків та рекомендацій щодо запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності університету та його відокремлених структурних підрозділів.

2). Здійснення внутрішнього аудиту та контролю діяльності структурних підрозділів університету та відокремлених структурних підрозділів Сумського НАУ з питань організації робіт, виконання покладених на них завдань і функцій, дотримання вимог чинного законодавства.

3). Виявлення і аналіз причин порушення норм чинного законодавства та нормативно-правових актів у діяльності університету та його відокремлених структурних підрозділів.

Відповідно до покладених на нього завдань Головний фахівець:

1). Бере участь у реалізації державної політики з питань зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни навчального закладу та його відокремлених структурних підрозділів.

2). Проводить оцінку:

– ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у планах університету та його відокремлених структурних підрозділах;

– ефективності планування і виконання бюджетних програм університету та його відокремлених структурних підрозділів  та результатів їх виконання;

– виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

– стану збереження активів та інформації в університеті та його відокремлених структурних підрозділах;

– стану управління державним майном в університеті його відокремлених структурних підрозділах;

– правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності університету та його відокремлених структурних підрозділах;

– ризиків (організаційних, фінансових, бухгалтерських, адміністративно-господарських), які негативно впливають на виконання функцій і завдань університету та його відокремлених структурних підрозділів;

– надання освітніх послуг;

– наукової та науково-технічної діяльності, процесу її організації;

– здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти;

– кадрової роботи та роботи з персоналом; організації документообігу;

– інших питань, пов’язаних з функціонуванням закладу вищої освіти.

Діяльність Головного фахівця регламентується Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (зі змінами), Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, Положенням про головного фахівця з питань внутрішнього аудиту Сумського національного аграрного університету, Порядком здійснення внутрішнього аудиту в Сумському національному аграрному університеті, Порядком оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Сумському національному аграрному університеті, Декларацією внутрішнього аудиту Сумського національного аграрного університету, нормативно-правовими актами з питань внутрішнього аудиту та його посадовою інструкцією.