Положення про відкриті заняття
Положення про опитування стейкхолдерів
Політика СНАУ у сфері забезпечення якості освіти
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти
Положення про освітні програми
Положення про інституційну структуру системи ЗЯО Сумського НАУ
Положення про експертну раду роботодавців
Положення про кредитно-трансферну систему
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів
Концептуальні засади гуманітарної складової підготовки фахівців в Сумському НАУ
Положення про порядок визнання результатів, здобутих шляхом неформальної або інформальної освіти
Положення про педагогічну практику
Положення про робочу програму (силабус) освітнього компонента
Положення про студентський комітет партнерства в забезпеченні якості освіти
Положення про порядок розгляду апеляцій студентів у СНАУ
Рекомендації щодо реалізації дуальної освіти у Сумському національному аграрному університеті 
Положення про кваліфікаційні роботи в Сумському національному аграрному університету
Наказ про підготовку до акредитації