Сумський національний аграрний університет – багатогалузевий вищий навчальний заклад, що проводить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти, у тому числі доктора філософії, проводить прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинену інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та проводить культурно-просвітницьку діяльність.

Університет заснований у 1977 році. Сумський національний аграрний університет за час функціонування накопичив багатий досвід і сформував творчий, кадровий, науково-методичний потенціал, достатній для виконання ролі провідного національного науково-дослідницького регіонального освітнього центру.Це єдиний у регіоні вищий навчальний заклад природничого спрямування, якому присвоєно статус національного.

Основні завдання Сумського НАУ відображені в Стратегії розвитку Сумського національного аграрного університету (далі Стратегія).

Місія Університету – створити якісні умови для забезпечення повноцінної освіти шляхом поєднання сучасних методів навчання та наукових досліджень відповідно до потреб агропромислового сектору України, держави, науки, економіки та культури в цілому.

Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями. Провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі.

Стратегічними цілями, які забезпечують реалізацію місії є:

Сумський національний аграрний університет реалізує свою місію шляхом досягнення таких стратегічних цілей:

 1. Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 2. Формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та само реалізуватися в сучасних умовах;
 3. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 4. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу здібностей і талантів;
 5. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 6. Поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 7. Налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
 8. Вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.
 9. Всебічний розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних працівників дослідницького університету.

Наші цінності:

 1. Людина та її гідність;
 2. Знання та інтелект;
 3. Лідерство та високі стандарти;
 4. Громадянська позиція та відповідальність перед суспільством;
 5. Культура, етичність і толерантність.

Стратегічні завдання Сумського національного аграрного університету.

В освітній сфері

У науковій сфері

У сфері кадрового забезпечення

У сфері виховання

Особлива роль у виховній діяльності покладається на органи студентського самоврядування, серед основних завдань яких є підвищення ефективності навчально-виховного процесу, забезпечення виховання духовності та культури студентів.

Сумський НАУ співпрацює з органами державної влади, місцевим самоврядуванням, громадськими організаціями.

Завантажити Стратегію СНАУ у форматі PDF
Стратегія Сумського національного аграрного університету на 2015 – 2020 роки